Tariffin logo

Howden Forum 2024

Howden Forum 2024 vakuutuksen ja riskienhallinnan opiskelijoiden näkökulmasta – Geopoliittiset muutokset ja teknologian kehitys yritysten riskienhallinnan toimintaympäristön murroksen voimina.

Tariffi ry:n hallitus sai kutsun toista kertaa järjestettyyn Howden Forumiin. Forumin teemana oli geopolitiikan ja teknologian voima, mitä lähestyttiin yritysten riskienhallinnan muuttuvan toimintaympäristön näkökulmasta. Saavuimme tilaisuuteen uteliaina, sillä forumin teemat olivat sellaisia, jotka ajankohtaisuuden vuoksi siirtyvät kurssitarjontaan ja kurssien sisältöön luonnollisesti hieman viiveellä. Forumin teemoista geopolitiikan muutokset ja erityisesti niiden vaikutus riskienhallinnan tulevaisuuteen oli jotain, johon emme olleet vielä päässeet lähemmin tutustumaan. Esittelemme tässä blogikirjoituksessa forumin puheenvuoroista niitä teemoja, jotka herättivät meissä opiskelijoissa eniten ajatustenvaihtoa kotimatkalla!

Forumin ensimmäinen puhuja, Strategic Futurist Teppo Turkki, käsitteli puheenvuorossaan Indopasifisen alueen globaalia johtajuutta, taloudellista turvallisuutta ja uuden maailmanjärjestyksen tulevaisuutta. Meidän opiskelijoiden huomio kiinnittyi erityisesti Turkin listaukseen niistä Indopasifisen alueen trendeistä, joita riskienhallinnan toimijoiden (ja ylipäätään kaikkien) olisi syytä pitää silmällä, ja joilla on suurin vaikutus tulevaisuuden riskienhallinnan toimintaympäristöön. Turkki listasi tällaisiksi trendeiksi ilmastonmuutoksen ja äärimmäiset sääilmiöt, Yhdysvaltojen tulevan presidentin valinnan, Pohjois-Korean tilanteen, taloudellisen turvallisuuden ja strategisen autonomian politiikat, shokit globaaleissa tuotantoketjuissa ja positiivisena riskinä Intian talouden kasvu ja sen ulkomaankaupan mahdollisuudet. Jäimme pohtimaan politiikan ja talouden yhteen kietoutumisen tulevaisuutta sekä epävarmuuden teemojen kautta sitä, millaisia jopa odottamattomiakin tapahtumia tulevaisuudessa saattaa tapahtua Indopasifisella alueella.

Toisena puhujana forumissa oli Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Sinikukka Saari. Saari käsitteli puheenvuorossaan Euroopan turvallisuusympäristön muutosta. Saari esitteli muutoksen monitahoisena kansainvälisen järjestelmän systeemisenä murroksena, jossa toimintamallit, rakenteet ja toimijoiden väliset valtasuhteet ovat yhtäaikaisessa muutoksessa. Kiinnitimme huomioita erityisesti Saaren erittelemiin kansainvälisen murroksen merkkeihin, joista osan olimme julkisesta ulkopolitiikan keskustelusta jo tunnistaneet, mutta joita emme olleet vielä osanneet asettaa samaan kokonaiskuvaan. Näitä murroksen merkkejä olivat länsimaiden ja Yhdysvaltojen suhteellisen valta-aseman heikentyminen, nousevien maiden vaikutusvallan kasvu, ei-demokraattisten valtioiden vahvistuminen, kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän rapautuminen, suurvaltapolitiikan paluu ja voimankäytön yleistyminen politiikan välineenä, hybridivaikuttamisen arkipäiväistyminen ja jatkuva kamppailu kaikilla areenoilla, talouden ja geopolitiikan yhteen kietoutuminen sekä vihreä ja digitaalinen kaksoissiirtymä ja tähän liittyvä kilpailu sekä investointien vaatimukset.

Forumin kolmas puhuja, Howdenin Energy Transition Director Vipul Shetty, käsitteli puheenvuorossaan vihreää siirtymää Pohjoismaissa. Meitä oli paikalla useampi esg-teemoista innostuva opiskelija, ja Shettyn puheenvuorossa huomiomme kiinnitti hiilidioksidipäästöjen sidontajärjestelmien esittely. Shetty jakoi esityksessä hiilidioksidipäästöjen sidontajärjestelmät teknologiaperustaisiin ratkaisuihin ja luontoperustaisiin ratkaisuihin. Teknologiaperustaisia ratkaisuja ovat muun muassa hiilidioksidin tiivistäminen ja säilöminen siten, että se ei päädy ilmakehään, fossiiliperäisille polttoaineille vaihtoehtoisten polttoaineiden kehittäminen, energiatehokkuutta parantavat teknologian ratkaisut sekä uusiutuvan energian kehittäminen. Luontoperustaisia ratkaisuja ovat muun muassa regeneratiivinen maatalous, luontokadon estäminen ja luonnontilojen ennallistamiseen tähtäävät ratkaisut, suoalueiden ennallistaminen sekä kestävät metsienhallinnan valinnat. Puheenvuorossaan Shetty mainitsi myös, kuinka Idän maat ovat motivoituneita kehittämään innovaatioita hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja sitomiseen, sillä päästöjen verotusta ollaan nostamassa merkittävästi. Jäämme mielenkiinnolla seuraamaan, millaisia innovaatioita päästöjen hallintaan tullaan kehittämään tulevaisuudessa.

Neljäs ja viimeinen forumin puhuja, Howdenin Head of Cyber Jean Bayon de La Tour, käsitteli puheenvuorossaan kyberriskejä ja niihin varautumista. Kyberriskit ovat Allianz Risk Barometer 2024 mukaan kansainvälisesti suurin yritysten liiketoimintaan liittyvä riski. Kiinnitimme huomiota Bayon de La Tourin puheenvuorossaan esittelemän kyberriskin luonteeseen ja siihen, kuinka moniin muihin riskeihin verrattuna sen riskin ottaminen tai täysin välttämiseen pyrkiminen eivät ole vaihtoehtoja. Riskin hyväksymisen tai täysin sen välttämisen sijaan kyberriskien tapauksessa riskin siirtämisellä voidaan vähentää riskin vakavuutta, ja riskin vähentämisellä voidaan vähentää sen esiintymistiheyttä. Olemme päässeet vakuutuksen ja riskienhallinnan kursseilla oppimaan jo kyberriskien merkityksestä, mutta Bayon de La Tourin puheenvuoro toimi ajankohtaisena muistutuksena siitä, kuinka kyberriskien kohdalla jatkuva oppiminen ja riskienhallinnan kehittäminen on vaatimus, jonka huomiotta jättämisen kustannukset ovat pahimmassa tapauksessa yritystoiminnalle kohtalokkaat.

Jo toistamiseen Howden Forum tarjosi meille vakuutuksen ja riskienhallinnan opiskelijoille loistavan tilaisuuden päästä kuulemaan niistä vakuutusta ja riskienhallintaa koskevista, nykyisistä ja tulevaisuuden teemoista, joita opinnoissa ei useinkaan ole mahdollista näin ajankohtaisista näkökulmista käsitellä. Kaikkiaan Howden Forumin puheenaiheet antoivat meille mahdollisuuden liittää opinnoista saatua tietoa ja osaamista merkittävimpiin riskienhallinnan trendeihin. Uuden oppimisen ja olemassa olevan osaamisen syventämisen ohella koimme antoisaksi mahdollisuuden päästä verkostoitumaan alan ihmisiin, joita Howden Forumiin oli saapunut usealta eri kumppanilta. Kolmeen pointtiin tiivistettynä Howden Forum 2024 tarjosi meille opiskelijoille arvokasta tietoa, innostavia kohtaamisia ja uutta uteliaisuutta valitsemaamme alaa kohtaan. Tariffi ry kiittää Howdenia ja jää suurella mielenkiinnolla odottamaan ensi vuoden Howden Forumia!

Puheenjohtaja Lotta Tolvanen

Projektivastaava Santeri Mettälä

Viestintävastaava Veera Elkelä