Yhdistyksen säännöt

rek.nro: 136.054

ensirek.pvm: 1.10.1982

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tariffi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhteistyöjärjestönä Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnassa vakuutusta ja riskienhallintaa opiskelevien ja tutkinnon suorittaneiden kesken sekä lisätä tamperelaisten vakuutustieteilijöiden tunnettuutta omalla alallaan.

3§ Toiminnan laatu

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää vakuutuksen ja riskienhallinnan opintoja tukevaa toimintaa, ekskursioita, illanviettoja, keskustelutilaisuuksia ja retkiä. Lisäksi yhdistys luo yhteyksiä muihin opiskelijajärjestöihin, finanssialalla toimiviin yhtiöihin ja laitoksiin, finanssialan eri järjestöihin ja tarpeelliseksi katsomiinsa sidosryhmiin. Yhdistys harjoittaa jäsenistönsä keskuudessa ja sen ulkopuolella yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Toiminnan rahoittamista koskevat asiat määrätään kohdassa 11§ Talous.

4§ Jäsenistö

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Tampereen yliopistossa kauppatieteiden maisterin opinto-oikeuden omaava opiskelija. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan hallituksen perustellusta esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi.

5§ Jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen kevätkokous erikseen varsinaisille ja kannattaville jäsenille. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksuvelvoitteesta.

6§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä tekemällä kirjallisen ilmoituksen erostaan yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi hänen laiminlyötyään jäsenmaksunsa. Varsinaisen jäsenen voidaan katsoa eronneeksi hänen lopetettuaan opiskelunsa Tampereen yliopistossa. Hallitus voi erottaa 2/3 äänten enemmistöllä yhdistyksen jäsenen, jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti aiheuttanut vahinkoa yhdistykselle. Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle 30 vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä todisteellisen tiedon saatuaan.

7§ Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu vuosittain valittava puheenjohtaja ja vähintään neljä sekä enintään 10 muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudesta vastaavan henkilön. Yhdistyksen hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

8§ Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava koolle myös, kun puolet sen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokous on laillinen, jos siitä on tiedotettu hallituksen keskenään sopimalla menettelyllä. Kokous on päätösvaltainen kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Hallituksen kokouksiin voi osallistua varsinainen jäsen puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Päätökset tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaalissa kuitenkin arpa.

9§ Hallituksen jäsenen eroaminen

Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikautensa ilmoittamalla siitä hallitukselle, taikka on jatkuvasti estynyt osallistumaan hallituksen toimintaan, yhdistyksen kokous voi valita hänen tilalleen uuden henkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

10§ Yhdistyksen nimen kirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kumpikin yksin. Hallitus voi päätöksellään myöntää henkilökohtaisen nimenkirjoitusoikeuden myös muulle hallituksen jäsenelle.

11§ Talous

Yhdistyksen talouden ja omaisuuden hoidosta huolehtivat hallitus ja sen valitsema taloudesta vastaava henkilö. Taloudesta vastaavalla henkilöllä on käyttöoikeus yhdistyksen pankkitiliin puheenjohtajan lisäksi. Toiminnan rahoittamiseksi yhdistys voi järjestää huvi- ja juhlatilaisuuksia, vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja, avustuksia ja sponsoritukea, sekä harjoittaa arpajais- ja rahankeräystoimintaa asianomaisen luvan saatuaan.

12§ Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen syyskokous valitsee yhden (1) toiminnantarkastajan yhden (1) varatoiminnantarkastajan. Toiminnantarkastajan lausunto on annettava hallitukselle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kevätkokousta.

13§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia ovat kevät-, syys-, ja ylimääräiset kokoukset. Yhdistyksen ylimääräinen kokous kutsutaan koolle silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii, jolloin kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun pyyntö on esitetty. Yhdistyksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja avaa yhdistyksen kokouksen ja johtaa sitä kunnes kokoukselle on sen keskuudesta valittu puheenjohtaja. Yhdistyksen kokouksista pidetään päätöspöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa allekirjoittaa. Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.

14§ Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle vähintään seitsemää (7) päivää ennen kokousta yhdistyksen virallisille verkkosivuille asetettavalla kokouskutsulla. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat.

15§ Päätöksenteko yhdistyksen kokouksissa

Yhdistyksen kokouksissa on varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattaja- ja kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta. Päätökset ratkaistaan kokouksessa ehdottomalla äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja henkilövaalissa arpa. Vaali toimitetaan, jos ehdokkaita on enemmän kuin valittavia, suljetuin lipuin, mikäli yhdistyksen yksikin läsnä oleva jäsen sitä vaatii.

16§ Yhdistyksen kevätkokous

Kevätkokous on pidettävä maaliskuun 31.päivään mennessä. Sen tehtävänä on:

  • käsitellä yhdistyksen toimintakertomus
  • vahvistaa yhdistyksen tilinpäätös ja päättää toiminnantarkastajan lausunnon perusteella vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
  • hallitus esittelee toimintasuunnitelman kuluvalle kaudelle
  • päättää varsinaisten jäsenten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle lukuvuodelle. Lukuvuosi alkaa elokuun 1. päivänä ja päättyy elokuun 31. päivänä.
  • lisäksi voidaan päättää niistä asioista, jotka ovat mainittuna kokouskutsussa. Lisäksi hallitus esittelee toimintasuunnitelman kuluvalle kaudelle.

17§ Yhdistyksen syyskokous

Syyskokous on pidettävä marraskuun 30. päivään mennessä. Sen tehtävänä on:

  • valita hallitus seuraavalle kalenterivuodelle
  • valita yksi (1) toiminnantarkastajan ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja
  • päättää talousarviosta
  • lisäksi voidaan päättää niistä asioista, jotka on mainittu kokouskutsussa.

18§ Toimikunnat ja toimihenkilöt

Yhdistyksen kokous ja hallitus voivat erityisiä tehtäviä varten nimetä hallituksen alaisia toimikuntia ja toimihenkilöitä. Tällöin on määrättävä toimikunnan ja toimihenkilöiden toimikausi ja toimivalta.

19§ Sääntöjen muuttaminen

Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta on hyväksyttävä kahdessa perättäisessä vähintään neljäntoista (14) vuorokauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa. Ensimmäisessä kokouksessa esityksen on saatava taakseen 3⁄4-enemmistö annetuista äänistä ja toisessa kokouksessa esitys on hyväksyttävä muuttumattomana ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä.

20§ Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kahden (2) kuukauden väliajoin pidettävässä, yhdistyksen kokouksessa ja päätös on tehtävä molemmissa kokouksissa vähintään 3⁄4 ääntenenemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään vakuutusta ja riskienhallintaa opiskelevien hyväksi jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla.

21§ Jäsenoikeuksien säilyminen

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.